Programy szkoleniowe

Szkolenia biznesowe i inne

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami konkretnych  programów, skontaktuj się z nami. A oto najważniejsze informacje:

 

CECHY WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Budowanie wysokiego poczucia własnej wartości uczestników

Wypracowanie szczegółowych umiejętności, związanych z zagadnieniami tematu szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności /zachowań/ w zakresie programu szkoleniowego

Doskonalenie umiejętności

Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

Obniżenie poziomu stresu poprzez doskonalenie „narzędzi” porozumiewania się

Pogłębienie wiedzy, związanej z tematem głównym szkolenia

Rozwój osobistych kompetencji w zakresie budowania relacji z ludźmi i zarządzania tymi relacjami

Nauka sposobów godnego i nie raniącego odnoszenia się do innych

Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i konfliktowych zachowań innych ludzi

Elementy sztuki nowoczesnej sprzedaży

Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej

Utwierdzenie się w przekonaniu, że to „ja buduję relacje zgodnie z własną, uczciwą intencją”.

Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi

Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu porozumiewania się /komunikacja interpersonalna i komunikacja intrapersonalna/

Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

Autoanalizy

Refleksja nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia

Poznanie metod twórczego rozwiązywania problemów

 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Doskonalenie własnych umiejętności
 • Refleksje Uczestników nad swoją pracą i zachowaniami
 • Wykłady w zależności od potrzeb
 • Zadania zespołowe, indywidualne
 • Prezentacje wyników prac szkoleniowych
 • Dyskusje na tematy szkoleniowe i nie tylko
 • Swoboda w wygłaszaniu ocen i opinii
 • Brak krytykowania
 • Wymiana doświadczeń
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji w gronie osób w sali szkoleniowej /Uczestników i trenerów/
 • Metoda coachingową /skupienie się na analizie umiejętności, czynności i zachowań oraz szukanie sposobów doskonalenia się/
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych /budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, rozbudzania/

KORZYŚCI DLA FIRM 
• Opracowanie i przygotowanie programu szkoleniowego w oparciu o analizę aktualnego stanu kompetencji pracowników oraz określenie celów szkolenia
• Nacisk na rozwój umiejętności /czynności, zachowań/ pracowników na stanowisku pracy /rozwój przede wszystkim umiejętności podnosi wartość pracownika/
• Na trudnym, współczesnym rynku towarów, produktów i usług największym problemem wydaje się ich zbywalność; kierunkiem poprawy tego stanu rzeczy jest zwiększenie skuteczności kadry zarządzającej w zakresie motywacji i przywództwa oraz pracowników z działów sprzedaży, obsługi klienta i budowania rynku. Warsztaty umiejętności, a następnie coaching wewnątrzfirmowy są dobrym rozwiązaniem.
• Z wieloletniej praktyki szkoleniowej wysnuwamy wniosek, że w zakresie budowania relacji interpersonalnych i zarządzania tymi relacjami problemem jest niskie poczucie własnej wartości pracowników na różnych szczeblach, charakteryzujące się agresywnym, pasywnym lub manipulacyjnym stylem porozumiewania się. Stąd też w celach na pierwszym miejscu umieściliśmy to zagadnienie.
• Firma, aby odnosić sukcesy rynkowe, przekształca się w organizację uczącą się. Wdraża też szeroko rozumiany coaching – od samego szczytu w dół. Gotowi jesteśmy w tym pomóc.
• Menedżerowie i pracownicy, którzy porozumiewają się „bez przemocy” i mobbingu, troszczący się o pozytywne opinie pod własnym adresem – budują swój wizerunek poprzez doskonalenie umiejętności i kształtowanie pozytywnych przekonań o ludziach, z którymi los ich złączył.
• Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami własnymi i innych ludzi; osoby, które posiadają wysokie kompetencje w tym zakresie, są znacznie bardziej skuteczni w zarządzaniu relacjami
• Nie ulega wątpliwości, że przywódczy styl budowania relacji jest oczekiwany i wysoko punktowany przez pracowników, współpracowników i klientów. Oferujemy takie programy.
• Znaczna część klientów, porzucających swoje firmy, czyni to ze względu na złą jakość obsługi. Klientem jest też podwładny. Dobrze przygotowane szkolenia wzmocnione coachingiem potrafią temu zaradzić.
• Osiągamy wysoki, udokumentowany poziom szkolenia i zadowolenia uczestników
• Inwestycja w szkolenie jest wysoko ocenianym sposobem motywacji pracowników.
• Oferujemy Firmom bezpieczną nawigację: przeniesie się /zmianę/ od punktu A do punktu B.

KORZYŚCI DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ
Budowanie i ugruntowanie wysokiego poczucia własnej wartości
• Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i otaczających ludzi
• Każdy Uczestnik szkolenia jest traktowany z szacunkiem i indywidualnie
• Zapewniamy Uczestnikom bezpieczeństwo i komfort psychiczny; zajęcia prowadzone wyłącznie w sposób motywujący; nie używamy krytyki ani negatywnej oceny.
• Poznanie i rozwój umiejętności /czynności, zachowań/, prowadzących do profesjonalnego budowania relacji interpersonalnych i zarządzania tymi relacjami
• Opanowanie podstawowej wiedzy, niezbędnej do efektywnego wykonywania pracy
• Rozwój osobistych umiejętności interpersonalnych, wykorzystywanych szczególnie w warunkach konfliktowych
• Swobodna atmosfera i humor
• Strój dowolny
• Skuteczne osiąganie indywidualnych celów szkoleniowych
• Otrzymanie dyplomu lub zaświadczenia
• Biorąc udział w naszym szkoleniu, identyfikujesz swoje mocne strony i znajdujesz sposób ich wzmocnienia. Masz pragnienie dokonania zmian.

Szkolenia handlowe i sprzedażowe
• Umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży
• Psychologia sprzedaży; clienting; przywództwo w sprzedaży
• Radzenie sobie z trudnym klientem
• Techniki skutecznej sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych
• Wywieranie wpływu; metody i techniki przekonywania
• Aktywne zdobywanie klientów
• Techniki sprzedaży w trudnych warunkach rynkowych; koło kupowania
• Prowadzenie skutecznych rozmów handlowych
• Profesjonalna obsługa klienta
• Obsługa klienta przez telefon
• Obsługa klienta w trudnych warunkach /reklamacje, serwisy itp./
• Trening obsad call centem
• Odzyskiwanie należności; windykacja

Komunikacja – czyli porozumiewanie się
• Komunikacja „prywatna”
• Porozumiewanie się w warunkach biznesowych
• Budowanie relacji i zarządzanie tymi relacjami
• Analiza transakcyjna w praktyce

Negocjacje

 • Sztuka negocjacji dla sprzedawców, PH, szefów małych firm…
  • Techniki negocjacji i obrony przed manipulacją

Asertywność
• Budowanie postaw asertywnych i rozwój umiejętności
• Okno Johari i techniki asertywne

Motywacja
• Techniki motywacji w praktyce
• Prowadzenie motywujących narad, spotkań, odpraw i szkoleń
• Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym i życiowym

Czas
• Zarządzanie sobą w czasie
• Planowanie w oparciu o twórcze metody rozwiązywania problemów

Prezentacje i wystąpienia publiczne
• Sztuka prezentacji
• Mowa ciała

Szkolenia menedżerskie

 • Zarządzanie zmianą
  Zarządzanie konfliktem
  • Umiejętności interpersonalne szefa
  • Zarządzanie zespołem i przywództwo
  • Przywódcze metody budowania postaw
  • Motywowanie pracowników /Pozafinansowe/
  • Prowadzenie szkoleń pracowniczych
  • Trening menedżerski
  • Szkolenie trenerów wewnętrznych
  • Szkolenie trenerskie dla inspektorów BHP i In.
  • Pełnowymiarowy kurs trenerów biznesu
  • Kierowanie zespołem handlowym
  • Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami /i nie tylko/
  • Doskonalenie kompetencji kierowniczych dla kierowników produkcji, brygadzistów i mistrzów
  • Mobbing
  • Coaching i mentoring
  • Wizerunek własny menedżera
  • Budowanie marki osobistej /Personal Branding/
  • Gry prowadzone przez ludzi w zakresie relacji
  • Elementy twórczego rozwiązywania problemów
  • Metody budowania wysokiego poczucia własnej wartości

Szkolenia dla polityków, działaczy, szefów, rodziców…
• Kreowanie wizerunku publicznego
• Zdobywanie i utrzymanie zwolenników
• Kształtowanie postaw w oparciu o tabele umiejętności
• Trener osobisty

Przykładowy program :

Umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży: warsztaty 2-dniowe lub dłuższe.

Upieramy się przy tezie, że umiejętności sprzedażowe powinny być rozwijane przez wszystkich na każdym etapie życia. Co to jest sprzedawanie? To nie jest „wciskanie”, „wkręcanie”, „wygłaszanie”… Sprzedaż – to powodowanie, aby inni chcieli kupić. Dotyczy to rodziców, polityków, menedżerów, sprzedawców, małżonków, dzieci…Kiedy czujemy, że nasz wpływ na innych jest niewielki, to widocznie nie umiemy sprzedawać. W zakresie zarządzania umiejętności sprzedażowe należą do najważniejszych. Niektórzy uważają, że nie nadają się do sprzedawania, nie mają w sobie „tego czegoś”. A czy np. można nauczyć się zadawania dobrych pytań, zamiast wygłaszania kazań i oracji, których nikt nie słucha? Czy można nauczyć się sprzedawania…idei takich, jak dobra praca? Zdecydowanie tak!

Proponujemy m.in. następujące zagadnienia:

• Definicje sprzedawania
• Definicje kupowania
• Metafora wywierania wpływu na ludzi
• Koło sprzedawania i koło kupowania
• Umiejętności szczegółowe, związane ze sprzedażą /i kupowaniem/
• Budowanie relacji i zarządzanie relacjami
• „Strachy” sprzedawcy i „strachy” kupującego
• Komunikacja interpersonalna: umiejętności szczegółowe
• Styl agresywny, pasywny i manipulacyjny w komunikacji
• Sprzedawanie w oparciu o analizę potrzeb klienta
• Asertywność w relacjach
• Kto sprzedaje? Poznanie siebie.
• Kto kupuje? Czytanie faktów i intencji
• Analiza trudnych zachowań
• Narzędzia radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

Inne szkolenia z tego zakresu:
• Aktywne zdobywanie klientów
• Trudny klient; radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
• Techniki skutecznej sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych
• Techniki sprzedaży w trudnych warunkach rynkowych
• Prowadzenie skutecznych rozmów handlowych
• Przywództwo w sprzedaży
• Doskonalenie umiejętności w zakresie telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta

Business training and other

If you are interested in details of the specific programmatic issues, please contact us. And here is the most important information:

FEATURES ALL TRAINING

 • Building high self-esteem participants
 • Develop specific skills related to the subject matters of training
 • Gaining practical skills / behaviors / in terms of the training program
 • Improving skills
 • Development of appropriate attitudes towards themselves and the people with whom we work
 • Increasing the courage and assertiveness in relationships with people
 • Reduce stress levels by improving the „tool” of communication
 • Deepening knowledge related to the main theme of training
 • Development of personal competence in building relationships with people and managing these relationships
 • Learning how dignified and not hurtful to relate to others
 • Exercises practical skills to respond in difficult situations and conflict behavior of other people
 • Elements of modern art sale
 • Creative work on the evolution of the personal charisma of leadership
 • Restraint in the belief that „I build relationships according to their own, honest intention.”
 • Convincing yourself that sense of humor multiplies the effectiveness in managing interpersonal relations
 • Knowledge and practical application of selected techniques in the field of communication / interpersonal communication and communication Intrapersonal /
 • Identify own strengths and the establishment of guidelines to strengthen them
 • self-analysis
 • Reflection on their own expertise and find ways to improve it
 • Knowledge of methods of creative problem solving

……………………….

METHODS OF TEACHING

 • Practical exercises
  • Improving your skills
  • Reflections participants on their work and behavior
  • Lectures depending on your needs
  • Task Team, Individual
  • Presentation of the results of training
  • Discussing training and not only
  • Freedom to exaggerated assessments and reviews
  • No criticism
  • Exchange of experiences
  • Joint creating an atmosphere of strong motivation
  • relational method – the process of building positive relationships among people in the training room / Participants and trainers /
  • The method of coaching / focus on the analysis of skills, actions and behavior and seek ways to improve /
  • Leadership style of training workshops / building an atmosphere of respect, tolerance and curiosity, stimulating /

 

……………………………………………………………………

BENEFITS FOR COMPANIES

 • Development and preparation of a training program based on analysis of the current state of staff competence and determination of training objectives
 • Emphasis on developing the skills / activities, behaviors / employees at the work / skills development primarily increases the value of the employee /
 • On the difficult contemporary market for goods, products and services, the biggest problem seems to be their marketability; direction to improve this situation is to increase the effectiveness of management in terms of motivation and leadership and employees in sales, customer service and building market. Skills workshops and coaching intra are a good option.
 • With many years of experience training concludes that in building interpersonal relationships and managing these relationships is the problem of low self-esteem of employees at various levels, characterized by aggressive, passive or manipulative style of communication. Therefore, for the purpose in the first place the question is put.
 • The company to be successful market becomes a learning organization. Implements a broad sense, coaching – from the very top down. We are ready to help.
 • Managers and employees who communicate „without violence” and bullying, caring about the positive feedback with its own address – build their image by improving the skills and development of positive beliefs about people with whom fate united them.
 • We focus on practical skills to deal with difficult behaviors of their own and other people; people who have high competence in this area are much more effective in managing relationships
 • There is no doubt that the leadership style of building relationships is awaited and highly scored by the employees, co-workers and customers. We offer such programs.
 • A significant portion of customers leaving their companies, making it because of poor service. Client is also subordinate. Well-prepared training reinforced coaching can remedy.
 • achieve high levels of documented training and participants’ satisfaction
 • Investment in training is highly rated way of motivation.
 • For companies offer safe navigation: move / change / from point A to point B.

……………………………………..

BENEFITS FOR STUDENTS

 • Building and strengthening of high self-esteem
 • Development of appropriate attitudes towards each other and the surrounding people
 • Each trainee is treated with respect and individually
 • Participants provide safety and peace of mind; classes only as a motivating; we do not use criticism or negative evaluation.
 • Knowledge and skills development / operations, behavior /, leading to a professional to build interpersonal relationships and managing these relationships
 • Mastering the basic knowledge needed to effectively work
 • The development of personal skills interpersonal, used especially in conflict
 • The relaxed atmosphere and humor
 • any outfit
 • Effective achieving individual training goals
 • Obtaining a diploma or certificate
 • Taking part in our training, identify their strengths and find a way to strengthen them. You have a desire to make changes.

……………………………………………………

Sales Training and Sales

 • Skills in conducting sales
 • Psychology of sales; clienting; Leadership in sales
 • Dealing with difficult customers
 • Techniques for effective sales of financial products and insurance
 • Influence; methods and techniques of persuasion
 • Active customer acquisition
 • Sales techniques in difficult market conditions; wheel buy
 • Conducting an effective trade talks
 • Professional customer service
 • Customer support by phone
 • Customer support in difficult conditions / complaints, services etc./
 • Training holders call cent
 • Recovery; debt collection

…………………………………………………….

Communication – the communication

 • Communication „private”
 • Communication in business conditions
 • Building relationships and managing these relationships
 • Transactional analysis in practice

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………..

Negotiations

 • The Art of Negotiation for sellers, PH, heads of small businesses …
 • Negotiation and defense against manipulation

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………

Assertiveness

 • Building assertive attitudes and skills development
 • Johari Window techniques and assertive

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………..

Motivation

 • Techniques of motivation in practice
 • Conducting motivational conferences, meetings, briefings and training
 • Dealing with burnout and life …………………………………… …

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………….

Time

 • each management time
 • Planning based on creative problem-solving methods

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..

Presentations and Public Speaking

 • The Art of Presentation
 • Body language

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..

Management training

 • Shift management
 • Conflict management
 • Interpersonal skills boss
 • Team Management and Leadership
 • Leadership construction method attitudes
 • Motivating employees / non-financial /
 • Conduct employee training
 • managerial training
 • Training of trainers
 • Training of trainers for health and safety inspectors, and In.
 • The full-size course of business coaches
 • Managing sales team
 • Conducting difficult conversations with employees / and others /
 • Improving management capacity for production managers, foremen and masters
 • Mobbing
 • Coaching and mentoring
 • The image of your own manager
 • Building a personal brand / Personal Branding /
 • Games run by people relations
 • Elements of creative problem solving
 • Methods of building high self-esteem

…………………………………………………………………………….

Training for politicians, activists, bosses, parents …
• Creating public image
• Gaining and maintaining followers
• Developing attitudes on the basis of tables skills
• Personal trainer

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Example program:

Skills in selling: workshop 2-day or longer.

We insist on the thesis that sales skills should be developed by everyone at every stage of life. What is selling? This is not a „pressing”, „screwing”, „delivering” … Sales – is causing others to want to buy. This applies to parents, politicians, managers, vendors, spouses, children … When we feel that our influence on others is small, it apparently did not know how to sell. In the management of sales skills are the most important. Some people think that is not suitable to sell, are not in themselves „that thing.” And whether, for example. You can learn how to ask good questions, instead of preaching and oration, which no one listens? If you can learn how to sell the idea … like a good job? Definitely yes!

We offer among others the following issues:
• Definitions sell
• Definitions of buying
• Metaphor influence people
• Circle around buying and selling
• specific skills related to the sale and / buying /
• Building relationships and relationship management
• „Fears” seller and „fears” buyer
• Interpersonal Communication: specific skills
• style aggressive, passive and manipulative communication
• Selling based on analysis of customer needs
• Assertiveness relations
• Who sells? Getting to know each other.
• Who buys? Reading the facts and intentions
• Analysis of difficult behavior
• Tools to cope with difficult behavior

Other training in this field:
• Active customer acquisition
• Difficult client; dealing with difficult behavior
• Techniques for effective sales of financial products and insurance
• Sales techniques in difficult market conditions
• Conducting an effective trade talks
• Leadership in sales
• Improving skills in telephone sales and customer service